JIHEART s​/​t CD

by Yama Dori Records

/
  • Streaming + Download

     

1.
02:31
2.
3.
02:43
4.
02:54
5.
6.
03:33

about

yd008 JIHEART s/t CD
Released in cooperation with: Black Star Records, Emancypunx Records, Old Skool Kids, Refuse Records, Sadness Of Noise.

credits

released June 18, 2005

tags

license

Track Name: Eyes
EYES
Every day thousands senseless words
Thousands minds with no thoughts
Every day you can give it all up
But your eyes tell me - eveything is not worthless
Your eyes tell me - eveything is not worthless
Your hands tell me - everything is going to happen
To replace all those who vanished
New people are going to come

Your eyes prove
Everything is going to happen!

It is hard to look but see nobody
It is hard to search, byt find nothing
People around avoid my stares
Someone told them it is brave
Cannot be won by us
The game we started
But your eyes won't let me leave
Your eyes won't let me stop!


OCZY
Codziennie tysiące bezsensownych słów
Tysiące umysłów bez refleksji
Każdego dnia możesz się poddać
Ale twoje oczy mówią mi - to wszystko nie jest bezwartościowe
Twoje ręce mówią mi – wszystko może się zdarzyć
Nadejdą nowi ludzie
By zastąpić tych, którzy zniknęli

Twoje oczy dowodzą
To wszystko nie jest bezwartościowe

Nie łatwo patrzeć i nikogo nie widzieć
Trudno szukać i niczego nie znaleźć
Ludzie wokoło unikają moich spojrzeń
Ktoś im powiedział, że to akt odwagi
Bez szans na wygraną w grze którą zaczęliśmy
Lecz twoje oczy nie pozwolą mi odejść
Twoje oczy nie pozwolą mi się zatrzymać
Track Name: Can we trust + Upside-down world
CAN WE TRUST?
How can we trust
When we see death around us
I cannot leave my heart
Under soldiers' boots
Who go to kill and die

How can we trust
When we see death every day?
How can any one
See this and stay silent?
Knowing that their blood
Is real blood
That their pain is real pain
That they kill by your hands
And die together with you
They kill with your hands
And die together with you

They kill with your hands
And die together with you
They kill with your hands...

It is possible
When you understand

That their pain is real pain
That their death is real death
Blood is always blood
No matter what it's pouring for!

UPSIDE-DOWN WORLD
Let's turn the world upside-down!
Let's turn the world downside-up!
Upside-down world's not the one in your dreams!
Upside-down world's the one that's real!

Would you like to live in a world
Where everything is upside-down?
Where happy children play friendly
Without cutting each other's throat
Where souls are opened to each other
Without erecting border walls
Where elder gives its hand to youngster
Where birds sing, not engines

Where clean air fills your lungs
Instead of hellish acid smokes
Where happy people leave in peace
Instead of military parades' clang
Where equity and pride rule around the globe
No one is victorious over anyone
Would you like to live in a world
Where everything is upside-down?

Let's turn the world upside-down!
Let's turn the world downside-up!
Upside-down world's not the one in your dreams!
Upside-down world's the one that's real!


CZY MOŻEMY WIERZYĆ?
Jak mamy wierzyć
Gdy widzimy śmierć dookoła
Nie mogę położyć mojego serca pod butami żołnierza
Który idzie zabijać i ginąć
Jak mamy wierzyć
Gdy każdego dnia widzimy śmierć
Jak ktokolwiek może widzieć to i zachować milczenie?
Wiedząc, że ich krew jest prawdziwa
Że ich cierpienie jest prawdziwe
Że zabijają twoimi rękoma
I giną każdego dnia z tobą
Zadają śmierć z twoich rąk
I giną każdego dnia z tobą
To możliwe jeśli zrozumiesz
Że ich ból jest prawdziwy
Że ich śmierć jest prawdziwa
Krew jest zawsze krwią
Nie ważne za co jest przelewana

ŚWIAT POSTAWIONY NA GŁOWIE
Wywróćmy świat do góry nogami
Wywróćmy świat nogami do dołu
Świat postawiony na głowie, nie ten z twoich marzeń
Świat postawiony na głowie, ten prawdziwy
Chciałbyś żyć w świecie, gdzie wszystko stoi na głowie?
Gdzie szczęśliwe dzieci bawią się przyjaźnie
Bez podcinania sobie gardeł
Gdzie dusze są otwarte na innych
Bez rosnących murów granicznych
Gdzie starsi podają ręce młodszym
Gdzie ptaki śpiewają, a nie warczą
Gdzie czyste powietrze napełnia twoje płuca
Zamiast przeklętego dymu
Gdzie szczęśliwi ludzie żyją w pokoju
Bez hałasu wojskowych parad
Gdzie sprawiedliwość i duma rządzą światem
I nikt nie wygrywa kosztem innych
Chciałabyś żyć w świecie
Gdzie wszystko jest do góry nogami?
Wywróćmy świat do góry nogami
Wywróćmy świat nogami do dołu
Świat postawiony na głowie, nie ten z twoich marzeń
Świat postawiony na głowie, ten prawdziwy
Track Name: Bullet
BULLET (NORTH-EASTERN)
Bullet to the face of a sleeping man
Civil rest guaranteed by the power!
Terrorism, trouble of the XXI century
A half-lie of your government

Hard to die asleep
Not in one's bad - in a cold hall
Not under one's blanket, but with a TNT at the heart
Heart full with pain and sorry
When they kill, it is good
They are sanctioned by society
Society sitting in front of it's TV's
Anabiotic in informational slavery

Democracy - everyone has its right
For a religion, will and speech
Shot to the face is also democracy
Democracy no one speaks about
You know they were killed asleep
But their eyes wide open
Your eyes are closed
Open them - it is possible!


KULA (PÓŁNOCNO WSCHODNIA)
Kulą w twarz śpiącego człowieka
Odpoczynek społeczeństwa gwarantowany potęgą
Terroryzm, plaga XXI wieku
Półkłamstwo twojego rządu
Trudno umrzeć we śnie
W nieswoim łóżku, w zimnej sali
Nie pod swoim kocem, lecz z trotylem na sercu
Sercu pełnym bólu i żalu
Kiedy zabijają, robią dobrze
Bo mają poparcie
Społeczeństwa siedzącego przed telewizorami
Pogrążonego w informacyjnym niewolnictwie
Demokracja - każdy ma prawa
Do religii, woli i wypowiedzi
Strzał w twarz to też demokracja
Demokracja o której nikt nie mówi
Dobrze wiesz, że choć zostali zabici podczas snu
Ich oczy były szeroko otwarte
Twoje oczy są zamknięte
Otwórz je - to da się zrobić!
Track Name: America
AMERICA
I feel I am happy
Not to be bornb in Iraq
My heart not a silent beast
Beating overwhelmed with fear

I feel I am happy
Happy there is no oil in my land
Under a bulk of a broken bricks
Not me or you will awaken!

America is thirsting for blood!
America is thirsty!


AMERYKA
Czuję, że mam szczęście, że nie urodziłam się w iraku
Moje serce nie ciche zwierzę
Bije sparaliżowane przez strach
Czuję że mam szczęście
Że w moim kraju nie ma ropy
I ani ja ani ty nie obudzimy się
Pod masą porozbijanych cegieł
Ameryka jest spragniona krwi
Ameryka jest spragniona!
Track Name: "Green" medicine
"GREEN" MEDICINE
Castles built of blood and glass
Skyscrapers of steel and corpses
Corpses of millions of innocent people
Dead of absence of drugs and money

Bloody red sport cars
Luxury gained with pain and fear
Pain of those who knew they won't be helped
Fear of inevitable death

Illness and death among trash and dirt
Weeping and crying of those not being rescued
Became your sources of income
Essential part of your business plans
Death of millions, millions of people
In Africa, Asia on every continent
You should have given them hope
Not be afraid to dirt your white robes

What is human life for you
Measured only by size of a pocket?
Those who stretch their empty hands to you
Should not count on your help?


"ZIELONA" MEDYCYNA
Pałace zbudowane z krwi i szkła
Drapacze chmur ze stali i ciał
Ciał milionów niewinnych ludzi
Martwych w wyniku braku leków i pieniędzy
Krwawoczerwone samochody sportowe
Luksus zdobyty kosztem cierpienia i strachu
Tych, którzy wiedzą, że nie otrzymają pomocy
Strach nieuniknionej śmierci
Choroby i śmierć pośród śmieci i brudu/ łkanie i krzyk tych, których nie uratowano
Stały się źródłem waszych dochodów
Zasadniczą częścią biznesplanów
Śmierć milionów, milionów ludzi
W afryce, azji, na każdym kontynencie
Powinniście nieść im nadzieję,
Bez strachu, że pobrudzicie swoje białe szlafroki
Co znaczy dla ciebie ludzkie życie
Mierzone tylko rozmiarem portfela
Czy ci którzy wyciągają swoje puste ręce
Nie powinni liczyć na twoją pomoc?
Track Name: Thank you
THANK YOU
Morning, Bishop distributes to soldiers
Your blood and Your flesh before a battle
Canons speak Your words
Lands of infidels covered with pain

When Your name's used to curse and disgrace
When they kill gor your doings
When they bless private property
Maybe we are better without a God?!
Thank you, I guess we are better without a God!

Teeth are clenched, veins on temples
In crazy eyes - vicious anger
Face in spasm, dirty hands -
Is this creature similar to a God?

When he is xenophobic and moral creep
When he is greed, hatred and pain
When he is similar to a human
I guess we are better without a God!
Thank you, we are better without a God!


DZIĘKUJĘ
Rano przed bitwą biskup rozdaje żołnierzom
Twoją krew i ciało
Działa przemawiają twoimi słowami
Ziemia niewiernych pokryta bólem
Gdy używają twojego imienia by rzucać klątwy i hańbę
Gdy zabijają za twoje poczynania/ gdy błogosławią własność prywatną
Może jesteśmy lepsi bez Boga?
Dziękuję. sądzę, że bez boga jesteśmy lepsi!
Zaciśnięte zęby, żyły na skroniach
W szalonych oczach nienawistny gniew
Twarz w skurczu, brudne ręce
Czy ta istota jest podobna do Boga?
Gdy jest homofobiczny i moralnie nikczemny
Gdy jest chciwy, nienawistny i zadający ból
Gdy jest podobny do człowieka
Sądzę, że jesteśmy lepsi bez Boga
Dziękuję, sądzę, że bez Boga jesteśmy lepsi!