SILENCE Echoes Of Depression CD

by Yama Dori Records

/
  • Streaming + Download

     

1.
03:36
2.
02:15
3.
01:35
4.
5.
6.
7.
03:14
8.
9.
03:52

about

yd006 SILENCE "Echoes Of Depression" CD
Released in cooperation with: Sadness Of Noise.

credits

released December 12, 2004

tags

license

Track Name: Coffins lid
COFFINS LID
echoes of depression repeats it's shout
tons of words without a prompt
echoes of depression under coffins lid
withered feelings stuck in inertia
condemned to failure
without hope for a better world
everything around disgusting again
where's the reason to live on
darkness lurking in the mind's nooks
releases sleeping discomfort
night's days pass unstopped
eternity is an empty word
presence is a blink of an eye
torn string of the soul
before you sink into a last dream - last look
there isn't a place on a dais of life for everyone
regret after loss for a short moment written onto memory sketches
wind will sweep torn pages

WIEKO TRUMNY
echo depresji powtarza swój krzyk
tony słów bez podpowiedzi
echo depresji pod wiekiem trumny
zwiędłe uczucia utkwione w bezruchu
skazany na niepowodzenie
bez nadziei na lepszy świat
wszystko dookoła znów obrzydliwe
gdzie powód by żyć dalej
mrok przyczajony w zakamarkach umysłu
wyzwala uśpiony dyskomfort
dni nocy płyną nie zatrzymywane
wieczność to puste słowo
obecność to mgnienie oka
zerwana struna duszy
nim zatopisz się w ostatnim śnie - ostatnie spojrzenie
nie ma miejsca dla wszystkich na podium życia
żal po stracie na krótką chwilę wpisany w rysy pamięci
wiatr rozwieje wyrwane kartki
Track Name: Nightmare
NIGHTMARE
bottles emptied one after another, set the daily pace
tears of a subservient woman humiliated everyday
a few year old child deep in the closed
a punishing hand gets closer again
one and only master imposes his will
nightmare
psychic addiction, perturbed relations
slow rolling into the abyss
hidden scars on body and mind
apathy and frustration
it's polish paradise
a circle of domestic violence behind a closed doors
another generation infected with a disease

KOSZMAR
kolejno opróżniane butelki, wyznaczają dobowy rytm
łzy podporządkowanej kobiety codziennie upokarzanej
kilkuletnie dziecko głęboko w szafie
karząca ręka zbliża się po raz kolejny
pan i władca narzuca swoją wolę
koszmar
psychiczne uzależnienie, zaburzone relacje
powolne staczanie ku przepaści
ukryte blizny na ciele i w świadomości
apatia i frustracja
tak wygląda polski raj
koło przemocy domowej chowanej za zamkniętymi drzwiami
kolejne pokolenia zarażone chorobą
Track Name: Blinf fury
BLIND FURY
blind fury, accumulated in the crowd
black and white truths
preordained ceremonially uttered
religious amok, infected with a virus of holiness
different - the favorite target
brains covered with the mud of 2000 years of history
blessed words put on a pedestal
exclusive infallability
condemns and sentences to hell
unconscious rabble copies this scheme
thanks to rituals conducted every week
promised deliverance - two meters under the ground

ŚLEPA FURIA
ślepa furia, gromadzona w tłumie
czarno-białe prawdy ustalone z góry
z namaszczeniem wypowiedziane
religijny amok zarażony wirusem świętości
inność ulubionym celem
mózgi pokryte mułem dwóch tysięcy lat historii
błogosławione słowa, wyniesione na piedestał
zarezerwowana nieomylność, piętnuje i skazuje na piekło
nieświadomy motłoch powiela ten schemat
dzięki rytuałom odprawianym co tydzień
obiecane zbawienie - dwa metry pod ziemią
Track Name: Mass production
MASS PRODUCTION
mass production of the frustrated
dreaming of a career
dirty catches and digging holes under others
wealth marks as a disease
paper jesus in pockets
provides life with sense
bank accounts swell like stomachs
while all others gobble leftovers
which fall of the table
poverty and humiliation remains at the bottom
24 hours a day, 7 days a week
sweaty workers fill not their own wallets
getting in return a miserable pittance
capital deals out the cards

MASOWA PRODUKCJA
masowa produkcja frustratów
marzących o karierze
brudne chwyty i kopanie pod innymi dołów
bogactwo naznacza jak zaraza
papierowy jezus w kieszeniach
nadaje życiu sens
konta bankowe rosną jak brzuchy
podczas gdy cała reszta zjada resztki
które spadną ze stołu
bieda i poniżenie pozostają na dole
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
spoceni robole nabijają nie swoje kabzy
dostając w zamian nędzny ochłap
kapitał rozdaje karty
Track Name: Daily holocaust
DAILY HOLOCAUST
thousands of kilometers away
daily holocaust
a ration of hunger for millions
dirty emaciated shadows with swollen stomachs
they beg for food
the bosses of globe join their strength to hoard more
successful conferences drowning in luxury
born under a better sky guard the wealth
subtly built for hundreds of years not on their backs
crammed into ships - holds die
exploitation, poverty and hell of war is what they got
daily holocaust goes on while you're sitting in your comfortable chair
life not worth even a dollar a day
rich north - poor south
distinct dividing line

CODZIENNY HOLOKAUST
tysiące kilometrów stąd
codzienny holocaust
porcja głodu dla milionów
brudne wycieńczone cienie z wydętymi brzuchami
błagają o żywność
bossowie globu łączą swe siły by gromadzić więcej
udane konferencje, topiąc się w luksusie
urodzeni pod lepszym niebem strzegą dobrobytu
misternie budowanego przez setki lat na nie swoich plecach
upychani w lukach statków umierają
wyzysk, nędza i piekło wojny oto co mają u siebie
codzienny holocaust trwa gdy ty siedzisz w swoim wygodnym fotelu
życie które nie jest warte nawet dolara dziennie
bogata północ - biedne południe
wyraźna linia podziału
Track Name: Life takes no prisoners
LIFE TAKES NO PRISONERS
concrete hardens with each day
this world isn't ours
what is left for us - loneliness and bitterness
living dead around
exhausted bodies filled with unfulfillment
this reality is a prison
the bars mark the confines of our existence
so little space to be oneself
here you can only dream to be really your own master
you're a helpless observer who will never experience fulfillment
it devours us from inside
we slowly become as all the rest
and like all the rest we only wait for our death
we remain in this half-life
and the bog sucks us deeper in
we remain in this half-life
and it does not take prisoners

ŻYCIE NIE BIERZE JEŃCÓW
beton z każdym dniem twardnieje
ten świat nie jest nasz
co nam pozostało samotność i zgorzknienie
wokoło żywe trupy
zmęczone ciała wypełnione nienasyceniem
ta rzeczywistość to więzienie
to kraty wyznaczają ramy naszego istnienia
tak mało przestrzeni do bycia sobą
tu możesz tylko pomarzyć by tak naprawdę być panem siebie
jesteś bezsilnym obserwatorem który nigdy nie zazna spełnienia
to zżera nas od środka
powoli stajemy się jak cała reszta
i jak cała reszta już tylko czekamy na własną śmierć
trwamy w tym pół-życiu
a bagno wciąga coraz głębiej
trwamy w tym pół-życiu
a ono nie bierze jeńców
Track Name: On a leash
ON A LEASH
listen to your master's voice
do not bite the hand feeding you
you've got a job, right?
so be grateful and follow orders
jump, bark, bite and salivate
like a good guarding dog
at the sound of a whistle - attack!
we do not want to hear the voices of the discontented
good dog, obedient dog
have no fear and no qualms of conscience
you're just a perfect tool of law enforcement

NA SMYCZY
słuchaj głosu swego pana
nie gryź ręki która cię karmi
masz w końcu pracę, prawda?
więc bądź wdzięczny i wykonuj rozkazy
skacz, szczekaj, gryź i śliń się
jak dobry strażniczy pies
na dźwięk gwizdka - atakuj!
nie chcemy słyszeć głosów niezadowolenia
dobry pies, posłuszny pies
nie bój się i nie miej żadnych wyrzutów sumienia
jesteś tylko doskonałym narzędziem wprowadzania i utrzymywania prawa
Track Name: Capitalist pandemy
CAPITALIST PANDEMY
corporations big as countries
progress swells not for everyone
poverty among wealth, how's it possible
the masses of deceived by fucking lies
gather more and more, it's machines nourishment
brainwashing and manipulation everywhere you look
sentenced to devouring failures wait for the better times
that will never come
it's all one great illusion, we buy it each fucking day
new world and new man
who's his boss property
system of links there's no turning back from
means became the aim
capitalist ballon still inflates
beautiful on the outside but empty inside
will burst sometime
then there will remain nothing in your hands
ties will tighten on your throats
course of action will crumble like a lightning
the heads will fall with its
then there will be no one to built a new one (order)

KAPITALISTYCZNA PANDEMIA
korporacje wielkie jak państwa
postęp pęcznieje nie dla wszystkich
nędza wśród bogactwa, jak to możliwe
masy oszukanych przez pierdolone kłamstwa
gromadzą coraz więcej, to pokarm machiny
pranie mózgu i manipulacja wszędzie gdzie spojrzeć
skazani na pożarcie nieudacznicy oczekują na lepsze czasy
które nigdy nie nadejdą
to wszystko to jedna wielka iluzja
kupujemy ją każdego pieprzonego dnia
nowy świat i nowy człowiek
który jest własnością swojego szefa
system powiązań od którego nie ma odwrotu
środek stał się celem
kapitalistyczny balon ciągle jeszcze się nadyma
piękny z zewnątrz lecz pusty w środku
w końcu kiedyś pęknie
wtedy w rękach nie pozostanie wam nic
krawaty zacisną się na szyjach
kursy akcji spadną jak błyskawica
wtedy głowy spadną wraz z nimi
nie będzie już nikogo by budować nowy (porządek)
Track Name: Short leash
A SHORT LEASH
nerves die desensitized by views of unhappines
thoughts infected with fear murder any attempt to act
hateful looks of those who stand straight in line
felt on a body and remembered from childhood
a short leash - doesn't allow
a short leash - makes difficult your moves
not step out of line means to be secure
it's a rule here
a short leash - whatever you do
a short leash - decides for you
feelings carved in memory determine behavior
inner struggle but it's easier to stand by anyway
reflexes of empathy stifled by the system's realities
overwhelming stagnation and a shame for being a part of the game
in a paranoia's centre it's hard to keep a clear mind
buried hope for any change

KRÓTKA SMYCZ
nerwy obumierają, znieczulone widokami nieszczęścia
myśli zarażone strachem mordują każdą próbę działania
nienawistny wzrok tych którzy stoją równo w szeregu
odczuwany na ciele i od dzieciństwa zapamiętany
krótka smycz - nie pozwala
krótka smycz - krępuje twoje ruchy
nie wychylać się znaczy być bezpiecznym
jest to tutaj regułą
krótka smycz - cokolwiek robisz
krótka smycz - decyduje za ciebie
uczucia wyryte w pamięci determinują zachowania
wewnętrzna walka ale i tak najłatwiej stać z boku
odruchy współodczuwania stłamszone przez realia systemu
wszechogarniająca stagnacja i wstyd za bycie częścią tej gry
w samym centrum paranoi trudno zachować trzeźwość umysłu
pogrzebana nadzieja na jakąkolwiek zmianę