SILENCE Mad Civilization CD​-​R

by Yama Dori Records

/
  • Streaming + Download

     

1.
03:19
2.
3.
02:37
4.
5.
6.
7.
8.

about

yd002 SILENCE "Mad Civilization" CD-R
Released in cooperation with: Black Star Records.

credits

released March 14, 2004

tags

license

Track Name: Last shelter
LAST SHELTER
Wounds scratched anew
Deform the sight
Raped conscience
By problems with no solutions
Mental void fills the city's hum
Humiliating existence stings stronger
Loneliness and gloom around
How long can you take it?
Sadness of noise - the last shelter
From the sick world

OSTATNIE SCHRONIENIE
Rozdrapywane na nowo rany
Deformują widzenie
Zgwałcone sumienie
Problemami bez rozwiązania
Umysłowa próżnia wypełnia szum miasta
Upokarzająca egzystencja kłuje coraz bardziej
Dookoła samotność i przygnębienie
Jak długo możesz to wytrzymać?
Smutek hałasu - ostatnie schronienie
Przed chorym światem
Track Name: Head against the wall
HEAD AGAINST THE WALL
Head against the wall - although there is less strength
We know well that the complete victory will never come
But we still bang our heads against this fucking wall
Head against the wall - although the laughs at our backs
Head against the wall - the unascapable failure
The few understand us
We strive for our lives
We try not to lose our mind
There is still something to believe in

GŁOWĄ W MUR
Głową w mur - mimo że sił coraz mniej
Dobrze wiemy że pełne zwycięstwo nigdy nie nadejdzie
Ale ciągle walimy głową w ten pierdolony mur
Głową w mur - mimo śmiechu za naszymi plecami
Głową w mur - mimo nieuchronnej porażki
Niewielu nas rozumie
Walczymy o nasze życie
Staramy się nie postradać zmysłów
Jest jeszcze coś w co można wierzyć
Track Name: Suffering
SUFFERING
Vomited guts
Torn to pieces
Open veins pulsate with hatred
Something is burning deep inside
Inflaming everything once again
Pictures thrown out from the memory
Stay aside to disturb sub consciousness
Suffering - my best friend
Always by my side
Obese blood clots drying out in silence
Dying in pain

CIERPIENIE
Wyrzygane trzewia
Rozdarte na strzępy
Otwarte żyły pulsują nienawiścią
Coś płonie głęboko w środku
Zaogniając wszystko raz jeszcze
Obrazy wyrzucone z pamięci
Pozostają na uboczu by niepokoić podświadomość
Cierpienie - najlepszy przyjaciel
Zawsze obok mnie
Opasłe skrzepy zasychają w ciszy
Umieranie w bólu
Track Name: Life's scenario
LIFE'S SCENARIO
Ready-made life's scenario
Paths trodden from the start
Solutions prepared for everyone
Without exceptions
Consolidated from generation to generation
None thinks if there're right any more
Absorbed and submit
Don't ask questions and be obedient
Nothing will change thanks to you
Every stepping out of line
Stifled from every side
Completely natural behaviors
Regarded as deviance
Space for such as us narrowed more and more
Their rules - death for everyone
Who won't adapt
Absorb and submit
Don't ask questions and be obedient
Nothing will change thanks to you
Alienation or fake smiles
Reality doesn't leave any choice

SCENARIUSZ ŻYCIA
Gotowy scenariusz życia
Ścieżki utarte od samego początku
Rozwiązania przygotowane dla wszystkich
Bez wyjątku
Utrwalane z pokolenia na pokolenie
Nikt już nie zastanawia się czy są słuszne
Wchłaniaj i podporządkuj się
Nie zadawaj pytań i bądź posłuszny
Dzięki tobie nic się nie zmieni
Każde odstępstwo od normy
Ze wszystkich stron tłamszone
Zupełnie naturalne zachowania
Uznane za dewiacje
Przestrzeń dla takich jak my zawężona coraz bardziej
Ich zasady - śmierć dla każdego
Kto się nie dostosuje
Wchłaniaj i podporządkuj się
Nie zadawaj pytań i bądź posłuszny
Dzięki tobie nic się nie zmieni
Alienacja bądź sztuczne uśmiechy
Rzeczywistość nie pozostawia wyboru
Track Name: Mad civilization
MAD CIVILIZATION
Dependent on owners machine
In cursed circle of work and consumtion
Suffering in destructive routine
Alienated - without self realization
Blunt activeness
Loneliness and isolation
Struggle to have at the expense of others
Calculation of every step
Head beaten into squares
Anonymous mass without spontaneity
Objects given to finished process
Desorientation and being lost
Mad civilization and it's harvest
Under world's weight - questions
Where are we heading?
Should i follow?
Where is my place among the lonely crowd?

SZALONA CYWILIZACJA
Zależni od machiny właścicieli
W przeklętym kręgu pracy i konsumpcji
Cierpiąc w niszczącej rutynie
Wyobcowani - bez samorealizacji
Stępiona aktywność
Osamotnienie i izolacja
Walka by mieć kosztem innych
Kalkulacja każdego kroku
Głowy ubite w kwadrat
Anonimowa masa bez spontaniczności
Obiekty poddane skończonej obróbce
Dezorientacja i zagubienie
Szalona cywilizacja i jej żniwo
Pod ciężarem świata - pytania
Dokąd zmierzamy?
Czy powinienem podążać?
Gdzie jest moje miejsce pośród samotnego tłumu?
Track Name: Hunting season
HUNTING SEASON
Fat pigs smile ingratiatingly
Try to sell their lies
Chosen by minority, dictate their laws to majority
Ballot - illusive promise of change
Bunch of fuckers deciding on behalf of the mass
Mouths full of platitudes and promises
Still believed in by naive sheep
Pushing one's own business primary goal
In the name of a nation's benefit
Do you still want it?
Let the hunting season for political conmen begin
No acceptance for fucking bastard

SEZON POLOWAŃ
Tłuste świnie uśmiechają się przymilnie
Próbując sprzedać swoje kłamstwa
Wybrani przez mniejszość dyktują swoje prawa większości
Banda skurwieli decydująca w imieniu masy
Gęby pełne frazesów i obietnic
W które nadal wierzą naiwne owce
Forsowanie własnych interesów nadrzędnym celem
W imię dobra narodu
Czy nadal tego chcecie?
Niech rozpocznie się sezon polowań na politycznych oszustów
Track Name: Tears of humiliation
TEARS OF HUMILIATION
With a broken wing
Against the hurricane
Bits of a broken world
Hit and cause pain
Higher and higher to escape hateful looks
Partly closed eye to not remember the view of evil
Tears of humiliation leave a trace
Beyond the horizon - the unknown
The price of adaptation - not paid
Sounds of the language of the dead - abandoned
Reject anyone's evaluation
Be your own master
And don't trust them

ŁZY UPOKORZENIA
Ze złamanym skrzydłem
Naprzeciw huraganu
Odłamki rozbitego świata
Uderzają i sprawiają ból
Coraz wyżej by uciec od nienawistnych spojrzeń
Przymrużone oczy aby nie pamiętać obrazu zła
Łzy upokorzenia zostawiają ślad
Za horyzontem - nieznane
Cena dostosowania - nie zapłacona
Dźwięki języka umarłych - porzucone
Odrzuć czyjąkolwiek ocenę
Bądź swoim własnym władcą
I nie ufaj im
Track Name: In a tunnel without end
IN A TUNNEL WITHOUT END
In a tunnel without end
Those that don't care anymore lead
The world's lot heading in the wrong direction
Debris, ruin, collapse, the end
Future in dark tones lead nowhere
Insecurity grows covering everything
With it's shadows darkness
Road to doom in the hands of few madmen
It's enough to press the button

W TUNELU BEZ KOŃCA
W tunelu bez końca
Ci co jest im już wszystko jedno prowadzą
Los świata zmierzający w złym kierunku
Gruzy, ruina, upadek, koniec
Przyszłość w ciemnych barwach prowadzi donikąd
Niepewność narasta przykrywając wszystko
Mrokiem swojego cienia
Droga do zagłady w rękach kilku szaleńców
Wystarczy tylko nacisnąć przycisk